Tento Provozní řád upravuje podmínky mezi provozovatelem Squash centra Poruba (dále jen „SCP“) na straně jedné a jeho návštěvníky při poskytování sportovních a tělovýchovných služeb na straně druhé.

Provozovatel SCP:

AVÍZO, a.s., sídlem Slavíkova 6142/18d, 708 00 Ostrava – Poruba,
IČ: 25385232, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1769

Adresa provozovny:

Squash centrum Poruba, Slavíkova 6142/18d, 708 00 Ostrava – Poruba

telefon recepce: 777 780 645
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.squashporuba.cz 

Provozní doba:

pondělí – pátek 9:00 – 20:00
soboty, neděle, svátky      14:45 – 20:00
nebo dle rezervací  


I.   SOUHLAS S PODMÍNKAMI

 1. Návštěvník SCP je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem svůj plný a bezvýhradný souhlas.

II.  PROVOZ SCP, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

 1. Squash centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu a společenskému vyžití jeho návštěvníků.
 2. Squash centrum je otevřeno denně včetně víkendů a většiny státních svátků, viz – „Provozní doba SCP“ shora. Případné Provozovatelem očekávané změny provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách SCP www.squashporuba.cz (dále jen "web SCP") a oznámeními v prostorách SCP anebo na nástěnce SCP na schodišti a na vstupních dveřích do SCP.
 3. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a vybavení SCP pouze po řádně uhrazeném vstupném podle druhu čerpané služby a to podle aktuálně platného ceníku služeb. Ceník služeb je dostupný na webu SCP.
 4. SCP poskytuje kromě aktivit na kurtech squashe a ricochetu také různé cvičební lekce pod vedením kvalifikovaných lektorů. Rozvrh cvičebních lekcí je trvale zveřejňován na webu SCP a v tištěném harmonogramu jednotlivých cvičení v prostoru baru SCP. V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli SCP, která znemožňuje poskytnutí jeho služeb, je provozovatel SCP oprávněn plánované lekce zrušit. Případně již uhrazené vstupné Provozovatel v takovém případě návštěvníkům refunduje.
 5. Způsoby úhrady vstupného: na recepci SCP jednorázově platbou v hotovosti, platební kartou, či jinou platební metodou, uvedenou v ceníku. Akceptujeme také poukázky a karty benefičních programů, viz ceník.
 6. Pro rezervaci hry na kurtech a rezervaci účasti na cvičebních lekcích může návštěvník využít on-line rezervační systém na internetových stránkách SCP: www.squashporuba.cz/reservations. Rezervaci lze bez storno poplatku zrušit nejpozději 8 hodin před začátkem původně objednané hry na kurtech anebo příslušné cvičební lekce, aby takto uvolněný prostor mohl využít jiný zájemce.
 7. Při první neomluvené absenci, nebo při prvním zrušení rezervace v době kratší, než je 8 hodin před začátkem hry / lekce, je zákazník, který si hru / lekci v SCP zarezervoval a přesto ji bez omluvy nevyužil, nebo ji zrušil později, než 8 hodin před začátkem rezervovaného času, upozorněn na porušení tohoto provozního řádu zprávou na jeho kontaktní e-mail nebo telefonicky. Po dvou neomluvených absencích či pozdě zrušených rezervacích bude zákazníkovi zablokován účet pro on-line rezervaci. Aktivace účtu bude provedena až po uhrazení storno poplatku ve výši ceny jedné cvičební lekce nebo hry na kurtu, jejíž rezervaci v rozporu s podmínkami SCP pro rušení lekcí a her zrušil, nebo se na ni nedostavil. Storno poplatek lze uhradit na recepci SCP nebo převodem na účet SCP (č. ú. 2800088046/2010). Variabilní symbol = číslo rezervace, které je uvedeno v potvrzovacím e-mailu zaslaném návštěvníkovi po vytvoření rezervace.

III.  PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE SQUASH CENTRU, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

 1. Při využívání služeb SCP jsou návštěvníci povinni řídit se tímto provozním řádem a pokyny personálu.
 2. Vstup na kurty a do tělocvičny SCP je povolen pouze v čisté, pevné obuvi, nezanechávající na podlaze šmouhy a ve vhodném sportovním oblečení. Do tělocvičny je pak povolen vstup i bez obuvi. 
 3. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky není povoleno. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je možné předat k bezpečnému uložení pracovníkovi recepce. Za věci uložené v prostorách SCP v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost. Totéž platí pro kola odložená v prostorách provozovny. Prosíme, zamykejte si je!
 4. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 5. Každý návštěvník, který si zapůjčil klíče od šatny a šatní skříňky, je povinen před opuštěním SCP vrátit tyto klíče personálu SCP na baru.
 6. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.
 7. Návštěvníci užívají veškeré zařízení SCP na vlastní nebezpečí. Před započetím každé lekce jsou povinni se přesvědčit, zda zařízení SCP nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.
 8. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením SCP či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha Squash centra. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.
 9. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům SCP. 
 10. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru SCP, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Squash centra. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.
 11. V prostorách SCP platí přísný zákaz kouření a požívání vlastních vnesených alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách baru. Ve sportovních částech SCP je dovoleno pouze požívání nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do prostor SCP zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.
 12. Do všech prostor SCP je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád SCP. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby SCP opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor SCP bez náhrady vyvedeny.
 13. Děti mladší 15 let se smí pohybovat v prostorách SCP pouze po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. 
 14. V případě hry/ lekce osoby mladší 15 let pod vedením lektora, přebírá zodpovědnost za tuto osobu po dobu cvičení lektor a to od doby převzetí dítěte od rodičů anebo jeho doprovodu, až do doby zpětného předání dítěte rodičům nebo jeho doprovodu.
 15. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 16. Po skončení lekce je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo. 
 17. Při odchodu z šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve Squash centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 100 Kč na uhrazení nákladů spojených s výměnou zámku. 
 18. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne jeho zveřejnění na webu SCP a na vývěsce v prostoru recepce SCP.

 

Ochrana osobních údajů platících návštěvníků Squash centra Poruba (GDPR)

První rezervací v on-line rezervačním systému SCP uděluje návštěvník Provozovateli ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů Squash centra Poruba využívajících on-line rezervační systém. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu Squash centra Poruba nebo předaného osobně pracovníkovi recepce Squash centra. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému Squash centra Poruba uděluje návštěvník Poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb Squash centra elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením anebo v odpovědi na došlou elektronickou zprávu.

Více informací najdete na www.avizoas.cz/gdpr.

Tento Provozní řád je platný od 1. 12. 2019.